تبلیغات
تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا - ...

تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا

در تمام رنج هایی که می بریم صبــــــر اوج احترام به حکمت خداوند است!!!

زنــــدگــــی بـــه مـَــטּ آمـــوخـــتـــ

آدَمـــ هـــا نــــه دُروغــــ می گــــویــَـنـــد,

نــــه زیــــر ِ حــَــرفـــشـــاטּ مـــی زَنــَـنــَـد ...!!

اگــَــر چـــیـــزی مـ ــــی گـــویــَـنـــد ...

صـــرفـــاً " احـــســـاســشـــاטּ " دَر هــَـمـــاטּ لـَــحـــظـــه اســـتـــ ...!!

 ... نـــــــــبـــایـَــد رویــَـشـــ حـــســـابـــ بــاز کـــرد...[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ ♥دختــــــر بام ایــــــران ♥ ]

[ نظرات() ]